Privatumo ir slapukų politika

1.1. Šioje MB “SLAPTA MEILĖ“ įstaigos kodas 306716155, buveinės adresas Maironio g. 25-1, LT-1125 Vilnius (toliau – „Slapta meilė“, mes) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) mes pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums naudojantis mūsų paslaugomis bei lankantis mūsų svetainėje.
1.2. Svetainės lankytojų, kurie yra jaunesni nei 18 m., prašome nesiregistruoti „Slapta meilė“ interneto svetainėje ir neteikti jokių asmens duomenų.
1.3. Šioje Privatumo politikoje pateikiame šią informaciją:
1) Privatumo politikos sąvokų išaiškinimą;
2) Kokiais tikslais, kokius asmens duomenis, kokiu teisiniu pagrindu tvarkome ir kiek laiko juos saugojame;
3) Automatizuoti sprendimai ir profiliavimas;
4) Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims;
5) Socialinės žiniasklaidos priemonės;
6) Jūsų teisės;
7) Apie slapukus;
8) Privatumo politikos pakeitimai.
1.4. Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria Privatumo politikoje nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis el. paštu: hello@slaptameile.lt/pl​​

2.1. Miesto kvartalas – MB „Slapta meilė“, esanti Maironio g. 25-1, LT-1125 Vilnius.
2.2. „Slapta meilė“ elektroninė parduotuvė – interneto svetainė adresu www.slaptameile.lt/pl.
2.3. Duomenų valdytojas – MB “SLAPTA MEILĖ“ įstaigos kodas 306716155, buveinės adresas Maironio g. 25-1, LT-1125 Vilnius, el. paštas hello@slaptameile.lt/pl, tel. nr. +370 68111107.
2.4. Klientas – asmuo, kuris perka „Slapta meilė“ elektroninėje parduotuvėje be registracijos.

2.5. Šalys – Klientas ir Duomenų valdytojas.
2.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
2.7. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam „Slapta meilė“ teikia asmens duomenis ir kuris savarankiškai nustato gautų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
2.8. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo tvarkantis asmens duomenis Duomenų valdytojo nurodytu tikslu ir tvarka.
2.9. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis „Slapta meilė“ valdo ir / ar tvarko.
2.10. Asmens duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas juos perduodant ar juos padarant prieinamais kitu būdu (išskyrus tokių duomenų paviešinimą žiniasklaidoje).
2.11. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatinėmis ar neautomatinėmis priemonėmis susistemintose rinkmenose su asmens duomenimis (jų rinkiniais) atliekama operacija (operacijų seka), įskaitant rinkimą, įrašymą, rūšiavimą, sisteminimą, saugojimą, adaptavimą, keitimą, sugeneravimą, susipažinimą, naudojimą, atskleidimą persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimą ar sujungimą su kitais duomenimis, apribojimą, ištrynimą arba sunaikinimą.
2.12. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3.1.  Vykdant sutartinius įsipareigojimus paslaugų užsakymo ir suteikimo tikslu:
1) Paslaugų užsakymo ir suteikimo duomenys gali apimti: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono nr., informaciją apie užsakytas paslaugas, mokėjimo informaciją bei visą informaciją, susijusią su paslaugų teikimu, kurią Jūs pateikiate pats.
2) Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: sutarties tarp Jūsų ir mūsų vykdymas (arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui).
3) Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime 10 metų nuo paslaugų sutarties pasibaigimo.
3.2. Bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų tikslu, siunčiant jums naujienlaiškius (pranešimus) apie siūlomas paslaugas ar teiraujantis jūsų nuomonės dėl paslaugų kokybės įvertinimo:
1) Tvarkome šiuos duomenis: el. pašto adresą ir / ar tel. nr.
2) Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas; be to, tuo atveju, jei Jums jau teikėme paslaugas ir jūs neišreiškėte nesutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami išlaikyti bei gerinti santykius su esamais klientais.
3) Jei neprieštaravote, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų tikslu, tai šiuos duomenis tvarkysime iki pilno paslaugų pagal sutartį suteikimo dienos arba paslaugų sutarties nutraukimo dienos, o jei Jūs nesate mūsų Klientas ir tiesiog išreiškėte savo sutikimą dėl bendrųjų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gavimo, Jūsų duomenis saugosime 3 metus nuo sutikimo gavimo dienos arba trumpiau, jei atšauksite duotą sutikimą – iki sutikimo atšaukimo. Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą paspaudus atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame bendrosios tiesioginės rinkodaros pranešime, taip pat tai padaryti galite savo paskyroje, jei ją turite, arba susisiekus su mumis el. paštu hello@slaptameile.lt/pl.
3.3. Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šioje Privatumo politikoje, kai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises.
3.4. Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
3.5. Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu reikia „Slapta meilė“ nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasibaigus nustatytam asmens duomenų saugojimo terminui, Jūsų asmens duomenis saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime arba pakeisime taip, kad nebebūtų galima nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės.

4.1. „Slapta meilė“ Jūsų asmens duomenis gali perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams:
1) asmens duomenų tvarkytojams, teikiantiems „Slapta meilė“ įvairias paslaugas: „Slapta meilė“ interneto svetainės palaikymo, talpinimo paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo, socialinių tinklų paskyrų administravimo, klientų aptarnavimo centrų, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams, teisininkams, konsultantams, auditoriams, antstoliams, kitiems gavėjams, prisiėmusiems konfidencialumo įsipareigojimus;
2) kiek reikia paslaugų teikimui ar atsiskaitymui už paslaugas (pvz., atlikti mokėjimui už pasirinktą paslaugą), mokėjimo paslaugų teikėjams, kuriuos Jūs nurodysite ar kurie dalyvaus atliekant mokėjimą;
3) teisėsaugos institucijoms, teismui ir kitoms valstybės institucijoms, tačiau tik tiek ir tokia apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
4.2. Pasitelkiame tik tuos Duomenų tvarkytojus, kurie asmens duomenų apsaugai užtikrinti taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, atitinkančias BDAR nuostatas bei užtikrina Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teises bei jų įgyvendinimą.
4.3. Jūsų asmens duomenų neperduodame už Europos ekonominės erdvės ribų, nebent tokia šalis, į kurią perduodami Jūsų asmens duomenys, užtikrina adekvatų apsaugos lygį arba sutinkate su tokiu Jūsų asmens duomenų perdavimu.
4.4. „Slapta meilė“ pasitelkti Duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarko tik vadovaudamiesi Bendrovės nurodymais. Pasitelktas Duomenų tvarkytojas samdyti subtvarkytoją turi teisę tik gavęs rašytinį išankstinį „Slapta meilė“ sutikimą.

5.1. Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:
1) tinkle „Facebook“ – @slapta meile, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia;
2) tinkle „Instagram“ – @slaptameile, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia.
5.2. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.

6.1. Šioje Privatumo politikoje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šioje Privatumo politikoje pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.
6.2. Jūs turite šias Duomenų subjekto teises:
1) Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą. Šią Jūsų teisę taip pat įgyvendiname pateikdami informaciją šioje Privatumo politikoje. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, o tvarkymo atveju turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio, administracinėms išlaidoms padengti.
2) Prašyti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis arba papildyti neišsamius duomenis.
3) Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu:
– asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
– atšaukiate savo anksčiau duotą sutikimą ir Jūsų asmens duomenų tvarkymui nėra kito teisėto tvarkymo pagrindo;
– duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;
– asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
– egzistuoja kiti BDAR nustatyti atvejai.
Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
4) Prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite, kai:
– užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti asmens duomenų tikslumą;
– mums nebereikia asmens duomenų, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
– Jūsų asmens duomenys „Slapta meilė“ nebereikalingi, tačiau jie būtini Jums, siekiant įgyvendinti savo teisę pateikti skundą ar apginti savo teises;
– Jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas Jūsų prieštaravimo pagrįstumas.
Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) siekiant apsaugoti kitų asmenų teises; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.
5) Prašyti perkelti savo asmens duomenis. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas arba sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
6) Nesutikti, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis, remdamiesi Jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
7) Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.
8) Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.
9) Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, ada.lt.
6.3. Šioje Privatumo politikoje nurodytas Duomenų subjekto teises įgyvendinti galite pateikdami prašymą ir nurodydami konkrečią teisę, kurią siekiate įgyvendinti. Siekdami įgyvendinti Jūsų teises, turėsime įsitikinti Jūsų tapatybe. Todėl kreipdamiesi dėl teisių įgyvendinimo (išskyrus šioje Privatumo politikoje jau įgyvendinamą Jūsų teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą), prašymą galite pateikti:
1) El. paštu hello@slaptameile.lt/pl pateikdami kvalifikuotu el. parašu pasirašytą prašymą;
2) Kitu būdu, jei galėsime nustatyti Jūsų tapatybę.
6.4. Atsakymą apie veiksmus, kurių imtasi prašymui įgyvendinti, arba prašymo neįgyvendinimo priežastis, Jums pateiksime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir jų skaičių, laikotarpis teisių įgyvendinimui gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams.
6.5. Jei prašymą pateiksite el. priemonėmis, atsakymas, jei įmanoma, Jums bus pateiktas tokiu pat būdu, nebent prašytumėte pateikti kitaip.

7.1. Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę lengviau ir efektyviau naršyti „Slapta meilė“ interneto svetainėje bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, atitinkantį Jūsų poreikius, naudojami toliau nurodyti slapukai.